Еднородна сфера с маса  се опира едновременно на идеално гладка вертикална стена и идеално гладък прът ОВ, шарнирно свързан със стената в точка О (фиг.1). Ъгълът между пръта и стената е ,  и . Ако се пренебрегне масата на пръта да се определят:

а) величината на вертикалната сила , приложена в точка В, така че системата сфера – прът да остане в равновесие;

б) величината на силата  на реакцията в шарнира;

в) величината  на силата на натиск от страна на сферата върху стената;

г) величината  на силата на натиск от страна на сферата върху пръта.

Фиг.1.

 

Дадено :

; ; ;

 

Да се намери :

; ; ;