Вагонетка с маса  се задържа върху наклонена плоскост с въже, паралелно на тази плоскост (фиг.1). Определете величината на силите на натиск  и  на колелетата на вагонетката, върху плоскостта, в точките А и В и силата на опън във въжето , ако центъра на тежестта на вагонетката се намира в точка С, като  и . Ъгъла на наклона на плоскостта спрямо хоризонта е .

Фиг.1.

 

Дадено :

;

;

 

Да се намери :

; ;