Еднородна гладка греда с маса  и дължина  е закрепена в точка А с помощта на неподвижен шарнир и същевременно се опира в точка В на вертикална стена (фиг.1). Определете силите на реакциите действащи на гредата съответно в точка А и В. Гредата е поставена под ъгъл  спрямо хоризонта. Височината на стената е .

Фиг.1.

 

Дадено :

; ; ;

 

Да се намери :

;