Еднороден прът АВ с маса  се опира с единият си край А на идеално гладка хоризонтална повърхност под ъгъл , а в точките C и D на две ролки (фиг.1). Определете величината на силите на натиск ,  и  върху повърхността, долната и горната ролка, ако . Триенето между ролките и пръта да се пренебрегне.

Фиг.1.

 

Дадено :

; ;

 

Да се намери :

; ;