Еднороден цилиндър с маса  е разположен между две гладки еднородни плоскости А е В, образуващи с хоризонта ъгли съответно  и  (фиг.1). Определете величините на силите на натиск на цилиндъра върху опорните плоскости.

Фиг.1.

 

Дадено :

; ;

 

Да се намери :

;