Да се определи центъра на тежестта  на комплект състоящ се от цилиндричен еднороден прът и три свързани с него еднородни диска (фиг.1), ако е известно :  - масата на пръта;  - масата на първи диск;  - масата на втори диск;  - масата на трети диск; ;

Фиг.1.

 

Дадено :

; ; ;

;

 

Да се намери :