Да се определи центъра на тежестта  на комплект състоящ се от цилиндричен еднороден прът и три свързани с него еднородни диска (фиг.1), ако е известно :  - масата на пръта;  - масата на първи диск;  - масата на втори диск;  - масата на трети диск; ;

Фиг.1.

 

Дадено :

; ; ;

;

 

Да се намери :

 

Решение :

Сборката се състои от четири симетрични еднородни елемента : цилиндричният прът и трите диска – всичките поставени на обща ос, минаваща през всеки от центровете им на тежестта.

Избираме оста ОХ, така че тя да съвпада с оста на симетрия на пръта, началото поставяме в точка О, съвпадаща с центъра на тежестта на първият диск (фиг.2). Тогава центъра на тежестта на цялата сборка ще бъде :

(1)

Фиг.2.

При така избраната от ОХ, определяме разстоянията на центровете на тежестта на всеки един компонент от сборката, до точка О (фиг.2) :

; ; ;

Заместваме в (1) :

(2)

Заместваме в (2) с конкретните стойности :

 

 

Отговор :