Да се определи налягането в Марианската падина – дълбочина  и плътност на водата  ако :

1. Ако водата е несвиваема и земното ускорение не се променя - .

2. Ако земното ускорение не се променя, а водата е свиваема.

В първо приближение, плътността на водата в дълбочина (при температура ) се апроксимира с точност над 0,01% от квадратното уравнение :

(1)

(2) ; ; ;

3. Ако водата е свиваема и земното ускорение се променя по линеен закон от повърхността към центъра на Земята, където е 0, тоест :

(3), където :  е радиусът на Земята.