Да се определи абсолютното налягане в кондензатора на парен котел, ако вакуумметъра към същия показва Рв = 96 кРа. Барометричното налягане да се приеме Рб = 1.105 [Ра].

 

Дадено :  Рв = 96 кРа ; Рб = 1.105 [Ра]

 

Да се намери :  PКН = ? [Pa]