Какво налягане в кРа ще изпитва водолаз, който се намира на дълбочина 80[m]. Барометричното налягане е Рб = 1.105 [Ра], а плътността на водата е ρ = 1,03.103 [kg/m3].

 

Дадено :  h = 80 [m]; Рб = 1.105 [Ра]; ρ = 1,03.103 [kg/m3]

 

Да се намери :  P = ? [kPa]